पाठ योजना संस्कृत कक्षा 7

आदर्श पाठ योजना - पाठ 13

दिनांक- 
कक्षा विभागश्च-    सप्तमी     
विषय-  संस्कृतम्                     
पाठस्य नाम-  अमृतं संस्कृतम्
आवश्यकाः कालांशा: –     
प्रारंभस्य वास्तविक-तिथिः-         
समापनस्य संभावित-तिथिः- 
वास्तविक-समापनस्य तिथिः-   
पाठस्य सारांशः
प्रमुखं कौशलम्
आवश्यकः शिक्षणाधिगमः
करणीयाः उपायाः
आकलन-युक्ति-योजना
विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा विद्यते ।
अस्याः भाषायाः महत्तवम् उपयोगिता च अस्मिन् पाठे प्रदर्शितः । अत्रोक्तमस्ति यत् संस्कृतस्य वाङ्मयः नीतिशास्त्रैः, वेदैः, पुराणैः, चिकित्साशास्त्रैः इत्यादिभः पूरितः विद्यते । अत्र संस्कृतभाषासंबंधितानां कुरीतिनां निराकरणं वर्तते।
संस्कृतस्य सहजता सरलता स्पष्टता अत्र प्रकटीकृतः विद्यते । अनेन सहैव संस्कृते विद्यमानां सूक्तयः यथा- विद्यया अमृतमश्-नुते, सत्यमेव जयते इत्यादीनां  विषये अपि वर्णनमस्ति 
  • अर्थज्ञानम् , 
  • पठनम् 
  • शुद्धम् उच्चारणम्, 
  • लेखनाभ्यासः
  • इकारान्त पुंलिङ्गशब्दाः,
  • संस्कृतभाषायाः महत्त्वम्
·         प्रस्तावना पुरस्सरं पाठोपस्थापना
·         आदर्शवाचनम्
·         छात्रैः वैयक्तिकरुपे सामूहिकरूपे अनुवाचनम्
·          अशुद्धिसंशौधनम्
·          विधि-प्रविधिनां प्रयोगं कृत्वा काठिन्यनिवारणम्
·         कक्षानिरीक्षणम्
·         भाषानुवादः
·         बोधप्रश्नाः
·         अध्यापककथनम्
·         मौनवाचनम्
पुनरावृत्यात्मकप्रश्नाः  
·         बोधप्रश्नानि
·         शिक्षकेण विद्यार्थिभिः वैयक्तिकरूपेण  सामूहिकरूपेण च अभ्यासः 
·         कक्षाकार्यम्
·         गृहकार्यम्

Disclaimer: All contents are collected from various sources and updated at this platform to help teachers and students. If content owner (Original Creator) have any objection, Please mail us to info@cbsecontent.com with ID Proof, content will be removed. Thanks and Regards

Notes Station: To Read Click on Title

Book Cart: To Purchase Click on Title

Amazon Affiliate Disclaimer:   cbsecontent.com is a part of Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program  designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.in. As an amazon associates we earn from qualifying purchases.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Scroll to Top