पाठ योजना संस्कृत कक्षा 6

आदर्श पाठ योजना - पाठ 13

 आदर्श पाठ योजना

दिनांक-

कक्षा विभागश्च-    छठी

विषय-  संस्कृतम्

पाठस्य नाम- विमानयानं रचयाम

आवश्यकाः कालांशा:-

प्रारंभस्य वास्तविक-तिथिः-         

समापनस्य संभावित-तिथिः-

वास्तविक-समापनस्य तिथिः-   

पाठस्य सारांशः

प्रमुखं कौशलम्

आवश्यकः शिक्षणाधिगमः

करणीयाः उपायाः

आकलन-युक्ति-योजना

विश्वासमहोदयेन विरचिते अस्मिन् बालकाव्ये राघव माधव सीता ललिता च चत्वारः बालकाः सन्ति, ये कल्पनां कुर्वन्ति यत् ते मिलित्वा विमानयानं रचयित्वा नीले विमले विपुले च आकाशे वायविहारं करिष्यामः  । ते चिन्तयन्ति यत् हिमालयं सोपानरूपे प्रयोगं कृत्वा उन्नतवृक्षान् तुङ्गान् भवनान् च पारं कृत्वा ते आकाशे प्रवेशं करिष्यन्ति । सर्वान् ग्रहानां गणनां करिष्यामः विविधाः सुन्दरतारान् चित्वा मौक्तिकहारस्य निर्माणं करिष्यामः । अन्ते बालकाः विचारयन्ति यत् अम्बरमालाम् अम्बरभूषां चित्वा दुःखित-पीडितकृषकजनानां गृहेषु हर्षं जनयामः

गुरुः        गुरू             गुरवः

गुरुं         गुरू             गुरून्

गुरुणा       गुरूभ्याम्        गुरुभिः

गुरवे        गुरूभ्याम्        गुरुभ्यः

गुरोः        गुरूभ्याम्        गुरुभ्यः

गुरोः        गुर्वोः           गुरूणाम्

गुरौ         गुर्वोः           गुरूषु

 • पठनम् 
 • उच्चारणम् 
 • अवबोधनं   
 • लेखनं च 
 • *शब्दानां पठनम् 
 • *सुस्वरं गीतपठनम् 
 • प्रस्तावना पुरस्सरं पाठोपस्थापना
 • आदर्शपाठः
 • छात्रैः वैयक्तिकरुपे सामूहिकरूपे अनुपाठः
 • अशुद्धिसंशोधनम्
 • पदच्छेदः,
 • पदपरिचयः,
 • पदार्थ 
 • आकांक्षा प्रश्नाः,
 • अन्वयः
 • अध्यापककथनम्
 • सौन्दर्यबोधात्मक प्रश्नाः
 • सस्वरपाठः
 • अनुपाठः
 • बोधप्रश्नानि
 • शिक्षकेण विद्यार्थिभिः वैयक्तिकरूपेण  सामूहिकरूपेण च अभ्यासः 
 • कक्षाकार्यम्
 • गृहकार्यम्

Disclaimer: All contents are collected from various sources and updated at this platform to help teachers and students. If content owner (Original Creator) have any objection, Please mail us to info@cbsecontent.com with ID Proof, content will be removed. Thanks and Regards

Notes Station: To Read Click on Title

Book Cart: To Purchase Click on Title

Amazon Affiliate Disclaimer:   cbsecontent.com is a part of Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program  designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.in. As an amazon associates we earn from qualifying purchases.

Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
financeintraday.com

Engaging and thought-provoking, I thoroughly enjoyed reading it!

finance intraday

Short, sweet, and to the point. Loved it!

error: Content is protected !!
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Scroll to Top