April 2022

कक्षा 6 पाठ योजना संस्कृत पाठ वार Class 6 Sanskrit Lesson Plan Chapter wise

पाठ योजना संस्कृत कक्षा 6 आदर्श पाठ योजना पाठ 1 : शब्द परिचय: – I यहाँ क्लिक करें पाठ 2 : शब्द परिचय: – II यहाँ क्लिक करें पाठ 3 : शब्द परिचय: – III यहाँ क्लिक करें पाठ 4 : विद्यालयः यहाँ क्लिक करें पाठ 5 : वृक्षाः यहाँ क्लिक करें पाठ 6 : […]

कक्षा 6 पाठ योजना संस्कृत पाठ वार Class 6 Sanskrit Lesson Plan Chapter wise Read More »

कक्षा 6 पाठ योजना संस्कृत पाठ 5 Class 6 Sanskrit Lesson Plan Chapter 5

पाठ योजना संस्कृत कक्षा 6 आदर्श पाठ योजना – पाठ 5  आदर्श पाठ योजना दिनांक- कक्षा विभागश्च-    छठी  विषय-  संस्कृतम् पाठस्य नाम- वृक्षाः आवश्यकाः कालांशा:- प्रारंभस्य वास्तविक-तिथिः-          समापनस्य संभावित-तिथिः- वास्तविक-समापनस्य तिथिः-       पाठस्य सारांशः प्रमुखं कौशलम् आवश्यकः शिक्षणाधिगमः करणीयाः उपायाः आकलन-युक्ति-योजना अस्मिन् पद्यपाठे वृक्षाणां जीवनस्य वर्णनमस्ति । वृक्षाः कथयन्ति यत् ते वने वने निवसन्ति

कक्षा 6 पाठ योजना संस्कृत पाठ 5 Class 6 Sanskrit Lesson Plan Chapter 5 Read More »

कक्षा 6 पाठ योजना संस्कृत पाठ 4 Class 6 Sanskrit Lesson Plan Chapter 4

पाठ योजना संस्कृत कक्षा 6 आदर्श पाठ योजना – पाठ 4 आदर्श पाठ योजना  दिनांक- कक्षा विभागश्च-    छठी  विषय-  संस्कृतम् पाठस्य नाम- विद्यालयः आवश्यकाः कालांशा:- प्रारंभस्य वास्तविक-तिथिः-          समापनस्य संभावित-तिथिः- वास्तविक-समापनस्य तिथिः-    पाठस्य सारांशः प्रमुखं कौशलम् आवश्यकः शिक्षणाधिगमः करणीयाः उपायाः आकलन-युक्ति-योजना पाठे अस्मिन् सरलसंस्कृतेन विद्यालयस्य वर्णनमत्र विद्यते  पूर्वज्ञानेन नूतनपाठस्य ज्ञानम् इति विधेः प्रयोगं कृत्वा आरम्भे

कक्षा 6 पाठ योजना संस्कृत पाठ 4 Class 6 Sanskrit Lesson Plan Chapter 4 Read More »

कक्षा 6 पाठ योजना संस्कृत पाठ 3 Class 6 Sanskrit Lesson Plan Chapter 3

पाठ योजना संस्कृत कक्षा 6 आदर्श पाठ योजना – पाठ 3  आदर्श पाठ योजना दिनांक- कक्षा विभागश्च-    छठी  विषय-  संस्कृतम् पाठस्य नाम- शब्दपरिचयः – III आवश्यकाः कालांशा:- प्रारंभस्य वास्तविक-तिथिः-          समापनस्य संभावित-तिथिः- वास्तविक-समापनस्य तिथिः-    पाठस्य सारांशः प्रमुखं कौशलम् आवश्यकः शिक्षणाधिगमः करणीयाः उपायाः आकलन-युक्ति-योजना अस्मिन् पाठे संस्कृतभाषायां बालकानां सहज-प्रेवेशाय अकारान्तनपुंसकलिङ्ग-शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः रुपाणां चर्चा अस्ति ।  यथा-

कक्षा 6 पाठ योजना संस्कृत पाठ 3 Class 6 Sanskrit Lesson Plan Chapter 3 Read More »

कक्षा 6 पाठ योजना संस्कृत पाठ 2 Class 6 Sanskrit Lesson Plan Chapter 2

पाठ योजना संस्कृत कक्षा 6 आदर्श पाठ योजना – पाठ 2 आदर्श पाठ योजना दिनांक- कक्षा विभागश्च-    सप्तमी विषय-  संस्कृतम् पाठस्य नाम- शब्दपरिचयः-II आवश्यकाः कालांशा:- प्रारंभस्य वास्तविक-तिथिः-          समापनस्य संभावित-तिथिः- वास्तविक-समापनस्य तिथिः-    पाठस्य सारांशः प्रमुखं कौशलम् आवश्यकः शिक्षणाधिगमः करणीयाः उपायाः आकलन-युक्ति-योजना अस्मिन् पाठे संस्कृतभाषायां बालकानां सहज-प्रेवेशाय आकारान्तपुल्ल्ङ्गि-शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः रुपाणां चर्चा अस्ति । यथा- बालिका बालिके

कक्षा 6 पाठ योजना संस्कृत पाठ 2 Class 6 Sanskrit Lesson Plan Chapter 2 Read More »

कक्षा 6 पाठ योजना संस्कृत पाठ 1 Class 6 Sanskrit Lesson Plan Chapter 1

पाठ योजना संस्कृत कक्षा 6 आदर्श पाठ योजना आदर्श पाठ योजना कक्षा विभागश्च-    छठी विषय-  संस्कृतम् पाठस्य नाम- शब्द परिचय: I   आवश्यकाः कालांशा:- प्रारंभस्य वास्तविक-तिथिः-          समापनस्य संभावित-तिथिः- वास्तविक-समापनस्य तिथिः-    पाठस्य सारांशः प्रमुखं कौशलम् आवश्यकः शिक्षणाधिगमः करणीयाः उपायाः आकलन-युक्ति-योजना अस्मिन् पाठे संस्कृतभाषायां बालकानां सहज-प्रेवेशाय अकारान्तपुल्ल्ङ्गि-शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः रुपाणां चर्चा अस्ति । यथा- बालकः बालकौ बालकाः

कक्षा 6 पाठ योजना संस्कृत पाठ 1 Class 6 Sanskrit Lesson Plan Chapter 1 Read More »

Mathematics NCERT Text Book for Class 12 Chapter Wise

Mathematics NCERT Textbook for Class 12 Book 1 – Mathematics Mathematics: Part 1 Complete Book Click Here Chapter 1: Relations and Functions Click Here Chapter 2: Inverse Trigonometric Function Click Here Chapter 3: Matrices Click Here Chapter 4: Determinants Click Here Chapter 5: Continuity and Differentially Click Here Chapter 6: Applications of Derivatives Click Here

Mathematics NCERT Text Book for Class 12 Chapter Wise Read More »

Physics NCERT Text Book for Class 12 Chapter Wise

Physics NCERT Textbook for Class 12 Book 1 – Physics Physics: Part 1 Complete Book Click Here Chapter 1: Electric Charges and Fields Click Here Chapter 2: Electrostatic Potential and Capacitance Click Here Chapter 3: Current Electricity Click Here Chapter 4: Moving Charges and Magnetism Click Here Chapter 5: Magnetism and Matter Click Here Chapter

Physics NCERT Text Book for Class 12 Chapter Wise Read More »

error: Content is protected !!
Scroll to Top